1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Nanshe Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Cegielnianej 4a/15 w Krakowie 30-404 Kraków Polska, NIP: PL6793270133, oraz sposób ich przetwarzania.

2. Dane osobowe

2.1 Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

2.3 Dane są należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a na stronie internetowej sklepu przesyłane są z użyciem certyfikatu SSL (kłódka na stronie), który zapewnia bezpieczne szyfrowanie danych oraz ich poufność.

2.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, okresach oraz w następującym zakresie:

2.4.1. Realizacja zamówienia ( wykonanie umowy sprzedaży)

Zakres przetwarzanych danych:
- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
- w przypadku firm : nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2.4.2. Dane te będą przetrzymywane nie dłużej niż 2 lata od momentu dokonania ostatniego zamówienia (okres koniecznego przetrzymywania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z oddzielnych przepisów prawa – gwarancja i rękojmia).
2.4.3 Dane niezbędne do realizacji zamówienia są także przetwarzane w celu dokonania niezbędnych czynności prawnych przez Administratora np. w celu prowadzenia księgowości. W tym celu dane będą przetrzymywane przez okres 5 lat. Podstawa prawna przetwarzania : Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- przewoźnicy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne (dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

- dostawcy usług księgowych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.Cookies (Ciasteczka)

Nansheshop.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Wskazówki jak wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych są dostępne na poniższych stronach:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Microsoft Internet Explorer
- Opera

5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Nansheshop.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

6. Wiadomości

Nansheshop.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Nanshesop.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Nansheshop.pl

7. Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Nansheshop.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Nansheshop.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

8. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Nansheshop.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres contact@nansheshop.com. Nansheshop.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Nansheshop.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Nansheshop.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Nansheshop.pl będzie informować na stronach serwisu.

10. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Nansheshop.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu contact@nansheshop.com